Ombuigen van 50 naar 30

Maart 2021

Het kan zomaar zijn dat je nog nooit van de declaratie van Stockholm gehoord hebt. Toch tekenden in 2020 maar liefst 140 landen voor het instellen van een maximumsnelheid van 30 km per uur in alle bebouwde gebieden. In Nederland werd dit bekrachtigd door middel van een goedgekeurde motie in de Tweede Kamer. Er is nog een weg te gaan naar daadwerkelijke landelijke invoering. Onze adviseur mobiliteit Xavier Boonman praat met extern adviseur Ruben Loendersloot over een verantwoorde implementatie. Ook vind je onderaan dit artikel een interview met Omroep Gelderland over dit onderwerp.

Ruben: “We moeten vooral niet vergeten waarom we dit willen. Een verlaging van de snelheidslimiet van 50 km naar 30km per uur vergroot de verkeersveiligheid. In Nederland stagneert de daling van het aantal verkeersdoden en neemt het aantal verkeersgewonden toe. Daarnaast betekent 30km per uur reductie van schadelijke emissies en dat hebben we met het klimaatakkoord van Parijs maar al te hard nodig.”

Xavier: “En dan is er het aspect van beleving en vitaliteit. Een straat met een snelheidslimiet van 30km per uur die goed is ingericht nodigt uit tot meer fietsen en wandelen. I&O Research deed een publiekspeiling en de helft van de Nederlanders bleek voor. Dat is een geweldig resultaat. Elke verandering genereert immers weerstand en als je dan zoveel mensen hebt die achter een verandering staan betekent dit een enorm draagvlak”.

Ruben: “Toch begrijp ik ook de weerstand wel, maar je moet niet vergeten dat de doorgaande wegen, de stroomwegen, in de meeste gevallen gewoon op 50 km per uur kunnen blijven. Zowel de aankleding en functie van de weg moet de maximumsnelheid van een weg wel kunnen ondersteunen. Het lastige is dat we zo’n grote variëteit aan wegen hebben. Het is een uitdaging om een goed afwegingskader te ontwikkelen zoals de Tweede Kamer wil.

Xavier: “Alles valt en staat bij een goede analyse. Voor Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zijn we daarom allereerst aan de slag gegaan om verschillende factoren in kaart te brengen en daaraan een wegingsmechanisme te koppelen. Wat opviel bij een data-analyse van Antea is dat erg veel 50 km/uur-wegvakken naar boven komen als risicovol. Ook zijn er veel wegvakken waar de inrichting niet strookt met het lokale snelheidsregime.”

Ruben: “Het blijkt dat op wegen waarop functies worden gecombineerd er tegenstrijdige inrichtingsvormen en snelheidsregimes zijn. Dat kan leiden tot een weginrichting die hogere (stroom)snelheden faciliteert terwijl kwetsbare verkeersdeelnemers niet hiervan gescheiden worden. Ook kan de inrichting onvoldoende aansluiten bij het gebruik van de weg.”

Xavier: “Al met al kan een te snelle invoering van 30 km per uur tot een wirwar van situaties leiden. Wegbeheerders die snel tot resultaat willen komen kunnen beslissingen nemen die achteraf tot problemen kunnen leiden. Een gebruiksvriendelijke tool voor wegbeheerders, zoals door ons opgesteld in opdracht van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, kan veel problemen voorkomen.”

Ruben “Het is nu mogelijk voor wegbeheerders om kenmerken van een wegvak door een model te laten beoordelen. Dit model geeft dan een oordeel óf en zo ja, met welke prioritering de 50 km/uur-wegvakken omgevormd dienen te worden naar 30 km/uur-wegvakken. Natuurlijk kijken bij de beoordeling door het model ook verkeerskundigen mee. Bij Loendersloot Groep staan we klaar om meer wegbeheerders te helpen met planvorming, beleidsontwikkeling en besluitvorming op dit gebied.”

Lees ook het artikel van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen over het streven naar meer 30 km per uur wegen in deze regio.

Op 12 maart 2021 werd Ruben geïnterviewd door Omroep Gelderland over de invoering van 30 km per uur naar aanleiding van problemen in Laren (Gelderland). Lees het webartikel met video! Een eigen visuele impressie van het TV en radio-interview vind je hier: