Op weg naar een veiliger fietspad

Augustus 2020 (update december 2020)

De toename van het fietsgebruik en technologische ontwikkelingen, zoals de elektrische fiets, de speedpedelec en de (elektrische) bakfiets, zorgen ervoor dat drukte, snelheidsverschillen en massaverschillen op het fietspad toenemen. Dit zet de fietsveiligheid onder druk; ongeveer de helft van alle ernstig gewonde verkeersslachtoffers en een derde van de dodelijke verkeersslachtoffers zijn nu betrokken bij een fietsongeval waarbij geen motorvoertuigen betrokken zijn. Het gaat hier dus uitsluitend om eenzijdige fietsongevallen of ongevallen tussen twee (of meerdere) fietsers onderling.

Richting een toekomstbestendig fietspad

In samenwerking met KeuzeWeg en CROW deden wij in opdracht van provincies Utrecht en Noord Brabant en Stadsregio MRDH onderzoek naar manieren om een veiliger en toekomstbestendiger fietspad te realiseren. Voortbouwend op onze jarenlange ontwikkel- en onderzoekslijn werd in dit meest recente onderzoek van 2020 gefocust op de rol die markering kan spelen op het gebied van veiligheid. Met behulp van innovatieve meetmethodiek van Signco zijn metingen uitgevoerd op vijf brede tweerichtingsfietspaden, waarop verschillende soorten markeringen aanwezig zijn.

Er is 46 dagen lang 24 uur per dag data verzameld ten aanzien van positiegedrag van fietspadgebruikers. Het is hierbij uniek dat er voor het eerst ook in het donker een grote hoeveelheid aan data is verzameld met betrekking tot fietsgedrag. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de veiligheid van fietsers bevorderd kan worden bij aanpassingen van huidige markeringen.

Presentaties onderzoek (update december 2020)

Eerder verscheen in Verkeerskunde een artikel van verkeerspsycholoog Mariëtte Pol van KeuzeWeg en onze verkeerskundige Michiel Brouwer over hun voortschrijdende kennis van verbeterde fietspadmarkering, met de meest recente onderzoeksresultaten. Ook verzorgden ze een parallelsessie op het online Nationaal Fietscongres. Op deze presentatie werd ook ingegaan op het vervolgonderzoek dat in opdracht van het CROW zal worden uitgevoerd. Een registratie van deze parallelsessie is onderstaand te bekijken, verzorgd door onze partner Acquire Publishing.