Op weg naar een veiliger fietspad

Augustus 2020

De toename van het fietsgebruik en technologische ontwikkelingen, zoals de elektrische fiets, de speedpedelec en de (elektrische) bakfiets, zorgen ervoor dat drukte, snelheidsverschillen en massaverschillen op het fietspad toenemen. Dit zet de fietsveiligheid onder druk; ongeveer de helft van alle ernstig gewonde verkeersslachtoffers en een derde van de dodelijke verkeersslachtoffers zijn nu betrokken bij een fietsongeval waarbij geen motorvoertuigen betrokken zijn. Het gaat hier dus uitsluitend om eenzijdige fietsongevallen of ongevallen tussen twee (of meerdere) fietsers onderling.

Richting een toekomstbestendig fietspad

Loendersloot Groep en KeuzeWeg hebben in samenwerking met CROW en in opdracht van provincies Utrecht en Noord Brabant en Stadsregio MRDH een onderzoek gedaan naar manieren om een veiliger en toekomstbestendiger fietspad te realiseren. Voortbouwend op onze jarenlange ontwikkel- en onderzoekslijn werd in dit meest recente onderzoek van 2020 gefocust op de rol die markering kan spelen op het gebied van veiligheid. Met behulp van innovatieve meetmethodiek van Signco zijn metingen uitgevoerd op vijf brede tweerichtingsfietspaden, waarop verschillende soorten markeringen aanwezig zijn.

Er is 46 dagen lang 24 uur per dag data verzameld ten aanzien van positiegedrag van fietspadgebruikers. Het is hierbij uniek dat er voor het eerst ook in het donker een grote hoeveelheid aan data is verzameld met betrekking tot fietsgedrag. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de veiligheid van fietsers bevorderd kan worden bij aanpassingen van huidige markeringen.

Presentaties onderzoek

In de in oktober a.s. te verschijnen Verkeerskunde presenteren verkeerspsycholoog Mariëtte Pol van KeuzeWeg en verkeerskundige Michiel Brouwer van Loendersloot Groep hun voortschrijdende kennis van verbeterde fietspadmarkering, met de meest recente onderzoeksresultaten. Ook geven ze een presentatie op het Nationaal Fietscongres op 19 november a.s. Op deze presentatie zal ook worden ingegaan op het vervolgonderzoek dat in opdracht van het CROW zal worden uitgevoerd.